fbpx

Monthly Loan 1 Million: KK Gan (Sep 2023)

KK Gan

Monthly Loan Approval - 1 Million
Sep 2023

🔥🔥 一起热烈祝贺 M100 卓越贷款顾问 KK Gan 在 2023年 9月份 获得了【100万以上】贷款项目的批准!🔥🔥 希望你不断前进,取得更大的成就!

KK Gan 的贷款项目批准达到了 RM 4,922,061.20!🥳🥳


关于 KK Gan

Mortgage Consultant

KK Gan 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜