fbpx

Monthly Loan 1 Million: Gina Ngeow (Mar 2024)

Gina Ngeow

Monthly Loan Approval - 1 Million
Mar 2024

👏给自己一点掌声,无畏的心更加的坚定! 👏

热烈祝贺 M100 的卓越贷款顾问 Gina Ngeow 在 2024年 3月获得了 【100万以上】贷款项目的批准!🎉🎉

Gina Ngeow 的贷款项目批准达到了 RM 3,364,315.00!🥳🥳


关于 Gina Ngeow

Mortgage Consultant

Gina Ngeow 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜