fbpx

Monthly Loan 1 Million: Joywan Kok (January 2023)

Joywan Kok

Monthly Loan Approval - 1 Million
Jan 2023

🎉🎉让我们一起热烈恭贺 M100 卓越顾问 Joywan Kok 在 2023年 1月份 获得了【100万以上】贷款项目的批准!

Joywan Kok 的贷款项目批准达到了 RM 1,479,059.19!🥳🥳


关于 Joywan Kok

Mortgage & Insurance Consultant

拥有5年帮顾客处理贷款的经验 专业房贷、屋险顾问。

我的天赋是: 不用不知道 用了都说赞

Joywan Kok 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜