fbpx

Monthly Loan 1 Million: Joywan Kok (Mar 2024)

Joywan Kok

Monthly Loan Approval - 1 Million
Mar 2024

👏给自己一点掌声,无畏的心更加的坚定! 👏

热烈祝贺 M100 的卓越贷款顾问 Joywan Kok 在 2024年 3月获得了 【100万以上】贷款项目的批准!🎉🎉

Joywan Kok 的贷款项目批准达到了 RM 4,111,328.00!🥳🥳


关于 Joywan Kok

Mortgage & Insurance Consultant

拥有5年帮顾客处理贷款的经验 专业房贷、屋险顾问。

我的天赋是: 不用不知道 用了都说赞

Joywan Kok 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜