fbpx

Monthly Loan 10 Million: KK Gan (Jan 2024)

KK Gan

Monthly Loan Approval - 10 Million
Jan 2024

🔥 热烈掌声祝贺 M100 卓越贷款顾问 KK Gan 在 2024年 1月份达标并获得了【1000万以上】贷款项目的批准!🎉🎉 等待你的是更多的挑战和不断成长!

KK Gan 的贷款项目批准达到了 RM 10,212,152.08!🥳🥳


关于 KK Gan

Mortgage Consultant

KK Gan 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜