fbpx

Monthly Loan 10 Million: Tay Feng Nian (Aug 2023)

Tay Feng Nian

Monthly Loan Approval - 10 Million
Aug 2023

🔥🔥 一起热烈祝贺 M100 卓越贷款顾问 Tay Feng Nian 在 2023年 8月份 获得了【1000万以上】贷款项目的批准!🔥🔥 用状态燃烧别人,用实力征服别人!

Tay Feng Nian 的贷款项目批准达到了 RM 11,530,133.00!🥳🥳


关于 Tay Feng Nian

Mortgage Consultant

创造更多的可能!

Tay Feng Nian 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜