fbpx

Monthly Loan 10 Million: Tay Feng Nian (March 2023)

Tay Feng Nian

Monthly Loan Approval - 10 Million
Mar 2023

🎉🎉让我们一起热烈恭贺 M100 卓越顾问 Tay Feng Nian 在 2023年 3月份 获得了【1000万以上】贷款项目的批准!

Tay Feng Nian 的贷款项目批准达到了 RM 12,524,412.90!🥳🥳


关于 Tay Feng Nian

Mortgage Consultant

创造更多的可能!

Tay Feng Nian 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜