fbpx

Monthly Loan 5 Million: KK Gan (Apr 2024)

KK Gan

Monthly Loan Approval - 5 Million
Apr 2024

💪大胆地向前走,因为只要在正确的道路,怎样走都是在向上前行!💪

热烈恭喜 M100 卓越贷款顾问 KK Gan 在2024年 4月份获得了【500万以上】贷款项目的批准!👏👏

KK Gan 的贷款项目批准达到了 RM 8,072,488.06!🥳🥳


关于 KK Gan

Mortgage Consultant

KK Gan 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜