fbpx

Monthly Loan 6 Million: Tay Feng Nian (July 2022)

Tay Feng Nian

Monthly Loan Approval - 6 Million
Jul 2022

🎉🎉热烈祝贺 Tay Feng Nian 在 7 月份为顾客们获得了【600万以上】贷款项目的批准!

Tay Feng Nian 在 2022年7月份的贷款项目批准达到了 RM 9,539,661.58!🥳🥳


关于 Tay Feng Nian

Mortgage Consultant

创造更多的可能!

Tay Feng Nian 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜